21 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์ที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินและวิพากษ์ การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามกลยุทธ์ที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การประเมิน/วิพากษ์ การดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ และบริหารจัดการทุนภายใน ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริหารวิชาการ น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และน.ส.นัชมา ซ่งเป็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา