ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ ฯ

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ "การใช้งานฐานข้อมูล scopus ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. โดย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ แบ่งการอบรมเป็น 4 รอบ อบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

หัวข้อการบรรยาย section ที่ 1 การเข้าระบบ VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรยายโดย คุณภักดี โตแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรภายใน section ที่ 2 เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล Scopus บรรยายโดย คุณจักรชัย เชื้อสวย Account Manager บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็๋จเจ้าพระยา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย มีบริการฐานข้อมูล scopus ในเครือข่าย พร้อมให้บริการบุคลากรสามารถใช้บริหารได้ที่ https://scopus.com คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดและดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.bsru.ac.th

เทปบันทึกการอบรมโครงการ Scopus รอบที่ 1

เทปบันทึกการอบรมโครงการ Scopus รอบที่ 2

เทปบันทึกการอบรมโครงการ Scopus รอบที่ 3

เทปบันทึกการอบรมโครงการ Scopus รอบที่ 4