22 พ.ค. 2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนากรอบวิจัย เพื่อจัดทำกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 673 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากรอบวิจัย แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อจัดทำกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรองผู้อำนวยการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนักวิจัยของแต่ละคณะ ร่วมนำเสนอร่างกรอบการวิจัย โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้