22-24 เมษายน 2562 : โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มาเป็นวิทยากรและมีนักวิจัยจากโครงการท้าทายไทยปี2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้