23-24 ก.ค. 63 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 16.30น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้แก่ กรรมการผู้เข้าร่วมอบรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บรรยากาศโครงการในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563