26 พฤศจิกายน 2563 การประชุมการเสนอขอรับทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ NRIIS

การประชุมการเสนอขอรับทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ NRIIS

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-11.00 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 6 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โอกาสนี้ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวถึงสถานการณ์ด้านงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ และผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ให้ข้อมูลการเปิดรับทุนวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทีมนักวิจัยจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย ที่ได้ผ่านการพัฒนาข้อเสนอ จากการอบรมโครงการพี่เลี้ยง และโครงการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการ มาร่วมรับฟังเป็นแนวทางการขอทุน น.ส.เบญจวัลย์ ทันชม อธิบายขั้นตอนการขอทุนวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ตามประเภทโครงการวิจัย และโครงการนวัตกรรม ที่ผู้ขอทุนต้องสมัครสมาชิกเพื่อส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดย พิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ จำนวน 2 ฉบับส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมส่ง กองทุน ววน. ต่อไป