27 พฤศจิกายน 2562 : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร่วมกับสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร่วมกับสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 สถาบัน
ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น.
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำโดยนางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี และคณะ
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และคณะ
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการในประชุม โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมในครั้งนี้

 737 total views,  3 views today