27 เม.ย. 2563 :ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการประชุม รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยของแต่ละคณะ ร่วมประชุมจัดทำกรอบการวิจัยทุนภายนอก ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปีงบประมาณ 2565-2566 ภายใต้หน่วยงาน PMU ที่รับผิดชอบแต่ละโปรแกรม ในแต่ละ OKR