3 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอซีคาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 6 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Standard Operating Procedures : SOP)