30 สิงหาคม 2562 และ 1 กันยายน 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 1 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์”

รอบที่หนึ่ง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (สำหรับอาจารย์และผู้ที่เคยผ่านการอบรม)
วิทยากรบรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
(ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

รอบที่สอง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา)
วิทยากรบรรยายโดย : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มาเปิดโครงการฯ
โดยมีผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในครั้งนี้