22 กันยายน พ.ศ. 2564 : การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรมมด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยและนวัตกรมมด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund