31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00น. สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมี คณะกรรมการตรวจติดดาม นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ รองศาสตราจารย์สุธน เสถียรยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก และรองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้