31 ก.ค. -1 ส.ค. 63 : การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง ระยะที่ 3

 

วันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มาเป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง” ระยะที่ 3 โดย รศ. ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ และบริหารจัดการทุนภายใน และนักวิจัย ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยวิทยากร รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การนำเสนอชุดโครงการจากกลุ่มนักวิจัยพี่เลี้ยง น้องเลี้ยง หลายสาขาวิชา ทั้ง 5 คณะและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันพัฒนาชุดโครงการให้มีความสมบูรณ์ ผ่านการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการได้รับทุนที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) สอดคล้องกับการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน PMU และจากแหล่งทุนต่างๆ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย วช. สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. สวก. BEDO อาจารย์อตินิสภ์ ตำนานทอง นักวิเคราะห์อาวุโส สวก. รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเทคโนโลยี การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมวิพากษ์ชุดโครงการ

บรรยากาศการนำเสนอชุดโครงการวิจัย ในวันที่ 31  กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563


– วันศุกร์ที่ 31  กรกฎาคม  2563 –

– วันเสาร์ที่ 1  สิงหาคม  2563 –