4 ก.ค. 2563 : จัดการประชุมการคัดเลือกบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย

ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมการคัดเลือกบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประประชุม โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ ดำเนินการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก