4 มี.ค. 2563 :ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563

 

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00น. ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2563 ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการประชุม โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยของแต่ละคณะ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 และเสนอให้ที่ประชุมทราบ กำหนดการจัดโครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา การจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 และกำหนดการจัดนิทรรศการมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)