24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โอกาสนี้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ร่วมเป็นประธานลงนาม ร่วมกับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการส่งเสริมปกป้องอาสาสมัครผู้รับการวิจัยผ่านระบบการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่มีมาตรฐานสากล ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Meeting โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน และผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ รองประธานและเลขานุการ คุณมนัญชยา ประทุม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ศ.ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วัลลภ กิติสาธร รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและแผนยุทธศาสตร์วิจัย และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยาน