26 กันยายน 2562 : สวพ. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้ารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีรายชื่อดังนี้
1.ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธาน
2.นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ กรรมการ.
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร กรรมการ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ
7.อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยเลขานุการ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ
9.ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร ผู้ช่วยเลขานุการ
นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์ และอาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการรายงานติดตามผลในครั้งนี้

 1,081 total views,  1 views today