19-20 พฤศจิกายน 2562 : วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 ร่วมกับ รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โอกาสนี้ผู้บริหารพร้อมกันลงนามถวายพระพร พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าพระฉายาลักษณ์ ด้วยความจงรักภักดี

เวลา 10.00 น. พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดินเยี่ยมชมผลงาน ตัวแทนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย คือ อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ ผศ.พรชัย พรหฤทัย และ อาจารย์นิธิวดี พะเทพ โดยมีรศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกล่าวรายงานสรุปต่อ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันนี้ (19 พ.ย. 62) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำผลงานวิจัย มาจัดแสดง ในงานงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โดยมีผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงดังต่อไปนี้
1. อาจารย์กวินชัย ต้องตรงทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รถกลิ้งนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา คณะครุศาสตร์
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับดึงวัตถุบนพื้นเอียงด้วยระบบเซ็นเซอร์
3. ผศ.ดร.นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันวัดไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
4. ผศ.พรชัย พรหฤทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบสำหรับการบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร
5. อาจารย์นิธิวดี พะเทพ คณะครุศาสตร์
การพัฒนาระบบประเมินกรีนไอที ผ่านโมบายแอพลิเคชันด้วยวิธี Optimizing the Value สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดยงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562