9 มิ.ย. 2563 : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (MS Team) โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานการประชุม รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยของแต่ละคณะ ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา