9 สิงหาคม 2562 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดยมีวิทยากร รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ
และ คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คุณอตินิสภ์ ตำนานทอง
จากสำนักงานงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรวิจัย แนะนำ นโยบาย วิธีการ แนวทาง และหลักเกณฑ์การขอทุนจากหน่วยงานภายนอก อภิปราย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก ให้กับคณาจารย์ และนักวิจัย ที่มานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย จาก 5 คณะ วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย