การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563″

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563″

หลักการและเหตุผล

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ  ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

         ระบบ NRMS ได้เปิดใช้งานครบทุกระบบงานและมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้นักวิจัยรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การใช้ระบบ Proposal assessment ระบบOngoing & monitoring และระบบ Research evaluation 

2. เพื่อให้นักวิจัยเรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS

3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

– นักวิจัย ครั้งละประมาณ 36 คน

– นักวิจัยควรจะนำข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2562 ในรูปแบบ digital มาด้วยเพื่อนำเข้าระบบ Ongoing & monitoring และ Research evaluation

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRMS และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการติดตามโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ได้ถูกต้อง

2.  นักวิจัยได้รับทราบและสามารถรายงานแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

หมายเหตุ :  เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ 3 คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ 4 เป็นต้นไป)

 

ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม  

        ครั้งที่ 1  วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 2  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่ 
        ครั้งที่ 3  วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 4  วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 5  วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 6  วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 8  วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 9  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  ลงทะเบียนที่นี่
        ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  ลงทะเบียนที่นี่ 


สถานที่ 
: ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร  เกิดเอนก , นางสาวแพรวพรรณ  เดื่อไธสง

กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร : 02-579-1370 ต่อ 607, 617, 619

โทรสาร : 02-940-6501, 02-579-0593

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
โครงการและกำหนดการ อบรม nrms ปี 63_OnWeb.pdf
จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 63_OnWeb.pdf