เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปิดรับวันที่ 31 มกราคม 2563

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 เล่ม และนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา

โดยมี ความต้องการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. (กรอบโจทย์วิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก
กลุ่มที่ 2 การวิจัยและพัฒนายายนต์ทางบก
กลุ่มที่ 3 การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินนำ้สะเทินบก (In Land Water)
กลุ่มที่ 4 การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน
กลุ่มที่ 5 การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
กลุ่มที่ 6 การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่นๆ
กลุ่มที่ 7 การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม
กลุ่มที่ 8 การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ

เอกสารดาวน์โหลด

  1. ที่ อว. 0027.4  / ว 1023
  2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
  3. โครงการเดี่ยว – แบบเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ
  4. ชุดโครงการ – แบบเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ
  5. ความต้องการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. (กรอบโจทย์วิจัย) ประจำปีงบประมาณ  2563