1.7 จำนวนโครงการวิจัย (เดี่ยว/ชุด) อนุมัติ ตาม platfom