คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าแรก            เกี่ยวกับเรา        กิจกรรม

พื้นที่ทำงาน :

- จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางกอกใหญ่ เขตบางบอน เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสาทร เขตทุ่งครุ เขตปทุมวัน เขตราชเทวี) และพื้นที่ใกล้เคียง

 - จังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว) และพื้นที่ใกล้เคียง

- จังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง) และพื้นที่ใกล้เคียง

รู้จักคลินิกเทคโนโลยี

โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงนามบันทึกความร่วมมือที่จะร่วมกันเป็นพันธมิตรในการทำงาน มีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมที่มีอยู่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสถาบันการศึกษา ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีมีบริการแผนงานบริการให้คำปรึกษา แผนงานวิจัยพัฒนาต่อยอดและแผนงานเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โครงการการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service: TCS)

โครงการการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service: TCS)

วัตถุประสงค์ :

(1) เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีพัฒนาการให้บริการให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

(2) เพื่อให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อให้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทำงานประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ อว. ที่มีอยู่ในพื้นที่

 

กลุ่มเป้าหมาย :

     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการ Start up กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ที่มีส่วนร่วมกับ อว.ส่วนหน้า ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดำเนินการของมหาวิทยาลัย

 

คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ

  1. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีวิศวกรรมสำหรับขึ้นรูปและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ฐานทุนวัฒนธรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์
  3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การสกัดสารสำคัญและการเพิ่มมูลค่าจากข้าวและรำข้าว
  4. เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย หมอพื้นบ้าน
  5. ด้านตลาดดิจิทัล และด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
  6. การเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนธุรกิจ การจัดการธุรกิจ
  7. การพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์ จัดการฐานข้อมูล
  8. การออกแบบกราฟิกสื่อสาร การออกแบบสื่อดิจิทัล จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

  • ทางเศรษฐกิจ:

- การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยการยกระดับศักยภาพ

- สร้างอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

- เพิ่มช่องทางการตลาดสู่เชิงพาณิชย์เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

 

  • ทางสังคม :

- การมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนและเครือข่ายอันจะเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

- คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

- การประยุกต์ใช้ ขยายผลและสร้างเครือข่ายในชุมชนของตนเอง และสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในกลุ่ม

- สร้างเสริมความรักและความสามัคคี มีความภูมิใจในตนเอง และมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคาร 24 ชั้น 7 ที่อยู่ 1061 ถนนหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทร: 02-470-7000 ต่อ 1600

https://research.bsru.ac.th/clinictechbsru

ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน

โทรศัพท์มือถือ 063-196-3355

e-mail: [email protected]