Database-Areabase-Music

Slider

หมวดหมู่งานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย / ดนตรี

ชุดโครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง ผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีเพื่อสร้างรายได้โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพื้นฐาน

: หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย พุหิรัญ

: หมวดหมู่งานวิจัย ดนตรี

  • : โครงการย่อยที่ 1 นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อสร้างรูปแบบความเชื่อ ความศรัทธาใหม่ จากดนตรีชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง
  • : โครงการย่อยที่ 2 การสร้างเครื่องดนตรีจากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เพื่อสร้างรายได้เสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • : โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี