download – ทุนภายใน

บริการ
ดาวน์โหลด

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง REC

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง กำหนดแนวทางการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. คำชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิธีการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. แบบฟอร์การยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมฯ ครั้งแรก

บันทึกข้อความ

ขอส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา

แบบฟอร์ม

โครงร่างการวิจัย (Protocol Form)

แบบฟอร์ม

AF 10-01 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission form for Ethical Review)

แบบฟอร์ม

AF 10-02 แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย (Self-Assessment Form for PI)

แบบฟอร์ม

AF 10-03 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (Conflict of interest and funding form)

แบบฟอร์ม

AF 10-04 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย (Information sheet for research participant)

แบบฟอร์ม

AF 10-06 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

แบบฟอร์ม

AF 10-14 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ยื่น Check Lists Form

4.ตัวอย่างเอกสารแสดงข้อมูลคำอธิบาย และการขอความยินยอมสำหรับเด็ก และผู้แทนโดยชอบธรรม

แบบฟอร์ม

AF 10-05 เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี

แบบฟอร์ม

AF 10-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (Informed Assent Form)

แบบฟอร์ม

AF 10-08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

5. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยเล็กน้อย (ก่อนให้การรับรอง)

บันทึกข้อความ

ขอยื่นเอกสารส่วนแก้ไข(ก่อนการรับรอง)

บันทึกข้อความ

AF 10-15 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการก่อนให้การรับรอง (Minor Revision)

6. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit)

แบบฟอร์ม

AF 12-01 แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยแล้วนำเข้าพิจารณาใหม่ (Submission form for Re-Submit)

แบบฟอร์ม

AF 12-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง สำหรับการยื่นแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Re-Submit Table)

7. แบบฟอร์มการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

บันทึกข้อความ

ขอยื่นแก้ไขโครงการวิจัย (ภายหลังการรับรอง)

แบบฟอร์ม

AF 13-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Amendment Form)

แบบฟอร์ม

AF 13-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงการวิจัย (Amendment Table)

8. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

แบบฟอร์ม

AF 14-01 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report Form)

9. แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการ

บันทึกข้อความ

รายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์

แบบฟอร์ม

AF 15-01 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ (Final Report Form)


  • 6106 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • โทร. 02-473-7000 ต่อ 1603