• การพัฒนากรอบโจทย์วิจัย

  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเวทีพัฒนาพื้นที่ด้วยความรู้ร่วมกันจัดทำเป้าหมายการพัฒนา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการระดมความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ด้วยนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการ logical framework

  01

  image-1
 • 02

  image-1

  การประกาศทุน

  จากกระบวนการจัดทำกรอบวิจัย แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมจากกลุ่มอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ด้านดนตรีและการแสดง ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงนำมาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ในโครงการท้าทายไทย เรื่องการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่สนใจส่งแบบเสนอโครงการ

 • การจัดกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยจัดเวทีเพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผู้ใช้ (user) ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจนได้ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติทุนวิจัย จำนวน 5 โครงการวิจัย รวมเป็นเงินทุนวิจัยทั้งสิ้น 3,200,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 12 เดือน (7 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 )

  03

  image-1
Embed iList