สถิติจำนวนโครงการวิจัยที่เสนอขอจากแหล่งทุนภายนอก ระหว่างปี

สถิติโครงการวิจัยที่เสนอขอจากแหล่งทุนภายนอก ระหว่างปี
เปรียบเทียบระหว่างปี จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ กับที่ไม่ได้รับการอนุมัติ