Home-Database-Areabase

Slider

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 5 ชุดโครงการ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านการท่องเที่ยว

" โครงการท้าทายไทยปีที่ 2 "
Slider

"คณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาโครงการท้าทายไทย"

หมวดหมู่โครงการวิจัย

ด้านดนตรี

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมดำเนินงานโครงการวิจัยท้าทายไทยปีที่ 2

Image is not available

1.ลงพื้นที่ในการจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการพัฒนาพื้นที่ด้วยนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย โดยจัดจัดเวทีพัฒนาพื้นที่ด้วยความรู้ ร่วมกันจัดทำเป้าหมายการพัฒนา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2.จัดเวทีเพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและผู้ใช้ (user)

3.ได้ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการอนุมัติทุนวิจัย จำนวน 5 โครงการวิจัย

Image is not available
Image is not available
กระบวนการจัดการตันน้ำ
01
Slider

1.การพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
2.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านโครงการดังต่อไปนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
3.การจัดกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมพิจารณา มีการติดตาม กำกับการดำเนินงานใน ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
4.จัดกระบวนการรับฟังความเห็นของนักวิจัยต่อกระบวนการบริหารจัดการทุน ของหน่วยจัดการ เพื่อนำผลมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

02
กระบวนการจัดการกลางน้ำ
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider