บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 13 และ โปรแกรมที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการ ภายใต้โปรแกรมที่ 13 และ โปรแกรมที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564

โปรแกรมที่ 15 : เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (2 กรอบวิจัย)

– กรอบวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 26 มกราคม 2564
https://youtu.be/JImo56oT_OQ

– กรอบวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบ บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว : เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564
https://youtu.be/J4XTNYf04xE

…………………………………………………………


โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (3 กรอบวิจัย)

– กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564
https://youtu.be/1TKBv2zK170

– กรอบวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ : เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการ (Full Proposal) ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564
https://youtu.be/6aCIgI0JitM

– กรอบวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564
https://youtu.be/TSg7gROWPPU
………………………………………………………..