Scan QR Code เอกสารชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2564
———————————–
#บพท.
#กรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่