Thai ควอท : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : Thai ควอท

 

วัตถุประสงค์ : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์ รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกออนไลน์ โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้บริการ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 1,600 บาท และบุคลาทั่วไป จำนวน 1,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้วผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org สำหรับวิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนสามารถดำเนินการโดยโอนเงินผ่านบัญชีของสมาคม ควอท รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandpod.org


วันที่จัดงาน : วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

หมดเขต : 13 มกราคม 2564