Database-Areabase-Product-Tourism

ฐานข้อมูลงานวิจัย / การท่องเที่ยว

 : แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

: หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

: หมวดหมู่งานวิจัย การท่องเที่ยว

 

 : การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

: หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม

: หมวดหมู่งานวิจัย การท่องเที่ยว