Database-Areabase-Product-Tourism

ฐานข้อมูลงานวิจัย / การท่องเที่ยว

[icon name="book" class="" unprefixed_class=""] : แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[icon name="user" class="" unprefixed_class=""] : หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช

[icon name="align-justify" class="" unprefixed_class=""] : หมวดหมู่งานวิจัย การท่องเที่ยว

 

[icon name="book" class="" unprefixed_class=""] : การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[icon name="user" class="" unprefixed_class=""] : หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม

[icon name="align-justify" class="" unprefixed_class=""] : หมวดหมู่งานวิจัย การท่องเที่ยว