สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

แหล่งข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, จังหวัดสงขลา

Deadline submission: 25 ธันวาคม 2563

Website: http://conference.skru.ac.th/index.php