คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญ ประเภทจำแนกตามปีงบประมาณ 2558

ลำดับ รายชื่อผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ความเชี่ยวชาญงานวิจัย คณะ สาขา งบประมาณ ประกาศเดือน
1 ผศ.อารี  ผสานสินธุวงศ์ การศึกษาความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
2 อาจารย์กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์ การมีส่วนร่วมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชุมชน  ศึกษากรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผึ้ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชน/เชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
3 อาจารย์ปิยะฉัตร  ปานเพชร การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้เครื่องมือ Word Clouds และการแปลความหมาย(Translation Method) ต่อผลการเรียนรู้และความคงทนของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Retention) ของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 60,000.00 เมษายน
4 อาจารย์ไพลิน  มุนินทรวัฒน์ การแปลเรื่องสั้นจีนเป็นไทย : กรณีศึกษาปัญหาการแปลเรื่องสั้นของนิสิตสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน 49,000.00 เมษายน
5 อาจารย์วิทวัส  กรมณีโรจน์ ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00 เมษายน
6 อาจารย์ชนินทร์  มณีดำ มาตรการทางกฎหมายในเหตุยกเว้นความผิดในการทำแท้งของประเทศในภูมิภาคอาเซียน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 60,000.00 เมษายน
7 อาจารย์สหภัส  อินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893-2310 สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 60,000.00 เมษายน
8 อาจารย์ ดร.ธรรณปพร  หงษ์ทอง กลวิธีการใช้วาทกรรมโน้มน้าวใจของนักการเมือง : กรณีศึกษาแกนนำฝ่ายคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส) กับ แกนนำฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00 พฤษภาคม
9 อาจารย์อภิวัฒน์  สุธรรมดี เจ้าแม่งูจงอาง : การศึกษาเรื่องเล่า สัญลักษณ์ และบทบาทหน้าที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 60,000.00 พฤษภาคม
10 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  เจริญชีพ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ชุมชน/เชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 60,000.00 พฤษภาคม
11 อาจารย์ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน์ การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชน/เชิงพื้นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธุรกิจอิสลามศึกษา 60,000.00 พฤษภาคม
12 อาจารย์กชกร  ชิตท้วม นาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด จักรีราชภัฏ สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏยศิลป์ 60,000.00 พฤษภาคม
13 อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัยที่พูดคำนึงถึง: กรณีศึกษานิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย 59,700.00 พฤษภาคม
14 อาจารย์ธเนศ  สายจิตบริสุทธิ์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน blended learning  สำหรับการเตรียมสอบ EPS – TOPIK การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 60,000.00 พฤษภาคม
15 อาจารย์พิบูลย์  วิฑูรย์ปัญญากุล การสำรวจการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ 60,000.00 มิถุนายน
16 อาจารย์พิพิธพร  อินพานิช การรับรู้ของผู้เรียน (Students’ Perceptions) ในการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมห้องและผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในห้องเรียนขนาดใหญ่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 60,000.00 มิถุนายน
17 อาจารย์สุนาทะ  พงศเกียรติ การรับรู้ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่มีต่อการใช้สื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 60,000.00 มิถุนายน
18 อาจารย์ศรันย์ดิษฐ์  เบญจพงศ์ ระบบวินัยของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การมหาชนของไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 60,000.00 มิถุนายน
19 อาจารย์ชลีกาญจน์  จันทจำรัสรัตน์ โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 65,000.00 กรกฎาคม
20 อาจารย์ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์ ผลงานทัศนศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สร้างสรรค์/ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ 90,000.00 กรกฎาคม
1,223,700.00