ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

ระหว่าง วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี
วิทยากรโดย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์และคณะ

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2564
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้
“เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”