ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรม เป็นวันที่ 27-28 พ.ค. 64

และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่การอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงปรับรูปแบบของการจัดอบรม

“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย”

เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Zoom meeting ระหว่าง วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564
วิทยากรโดย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์และคณะ


เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พ.ค. 2564
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้
“เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมดำเนินการดังนี้


1) ส่งข้อเสนอโครงการฯ (จำนวน 5 ชุด) มายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมส่งไฟล์ ข้อเสนอโครงการฯ มาทาง E-mail: [email protected] ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
2) จัดเตรียม PPT เพื่อนำเสนอคนละ 15-20 นาที ในวันอบรมฯ
แสกนสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://link.bsru.ac.th/fm
แสกนดาวน์โหลดเอกสาร
https://link.bsru.ac.th/fk
หรือ
http://research.bsru.ac.th/doc.zip