สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวน 20 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มกราคม 2563

มุ่งเน้นกลุ่มงานวิจัยที่มุ้งเป้าของอุตสาหกรรม Bio Cicular Green Economy (BCG Economy)
1. Bio Economy: อุตสาหกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ, การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2. Circular Economy: ผลิตภัณฑ์หมุนเวียน, ลด waste ลดของเสีย
3. Green Economy: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ลดการใช้พลาสติก, อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ประเภทของโครงการมุ่งเป้า BCG Economy

1. ธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี = ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับห่วงโช่มูลค่า BCG ได้แก่ smart environment,smart mobility,smart safety, smart security, smart health,smart ageing,smart education, smart grid, smart clean energy.
2.ธุรกิจเทคโนโลยี = ธุรกิจเทคโนโลยีที่อยู่ใน 4 อุตสาหกรรม
    2.1 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
    2.2 อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์
    2.3 อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    2.4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/12916

  1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
  2. อ่านรายละเอียด BCG คลิกที่นี่
  3. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ   คลิกที่นี่
  4. ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ  คลิกที่นี่

แหล่งที่มา : สวทช.