18 กันยายน 2562 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยธนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทิดบารมี กรรมการและเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

โดยผลการประเมินตนเองของ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใน 2 องค์ประกอบ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมิน 4.77 อยู่ในระดับดีมาก ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️