29 มกราคม 2563:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00น. ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563

โอกาสนี้ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อม รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี นำโดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ นำเสนอวาระให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2563
2)การประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
3) การเตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างครั้งที่ 1/2563 และ งบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4) รายงานการดำเนินงานของทุนวิจัยท้าทายไทย
5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 6 ฉบับ
6) ผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
7) เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันและระดับมหาวิทยาลัย และ
8) เรื่องเสนอพิจารณาการจัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของทุนวิจัยท้าทายไทย

โดยมีผู้ร่วมประชุมจากคณะและสถาบัน อาจารย์นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ ผศ.ดร.ปฏิวิทย์ ลอยพิมาย และอาจารย์พิทักษ์พงษ์ คมพุดซาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผศ.ดร.ศศิกัญชนา เย็นเอง ผศ.ดร.ประยงค์ อ่อนตา อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ผศ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ ผศ.เชาวน์มนัส ประภักดี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ และผศ.ปณิตา แจ้ดนาลาว รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะและวิทยาลัย