Database-Areabase-Product-design

Slider

ฐานข้อมูลงานวิจัย / ออกแบบผลิตภัณฑ์

[icon name="book" class="" unprefixed_class=""] : ชุดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[icon name="user" class="" unprefixed_class=""] : หัวหน้าโครงการ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน

[icon name="align-justify" class="" unprefixed_class=""] : หมวดหมู่งานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์

[icon name="chevron-circle-right" class="" unprefixed_class=""] : โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาและพัฒนาแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทิ้งในนาบัวและทดสอบคุณภาพเชิงกล

[icon name="chevron-circle-right" class="" unprefixed_class=""] : โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอแจ๊คการ์ดขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บนอัตลักษณ์ผ้าทอไทยทรงดำ

[icon name="chevron-circle-right" class="" unprefixed_class=""] : โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมจากผ้าทอและวัสดุแปรรูปจากบัวฉัตรเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวไทยทรงดำ

[icon name="book" class="" unprefixed_class=""] : ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ของผ้าทอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[icon name="user" class="" unprefixed_class=""] : หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

[icon name="align-justify" class="" unprefixed_class=""] : หมวดหมู่งานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์

[icon name="chevron-circle-right" class="" unprefixed_class=""] : โครงการย่อยที่ 1 อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

[icon name="chevron-circle-right" class="" unprefixed_class=""] : โครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี