Database-Areabase-Product-design

Slider

หมวดหมู่งานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัย / ออกแบบผลิตภัณฑ์

 : ชุดโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 : หัวหน้าโครงการ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน

: หมวดหมู่งานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์

  • : โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาและพัฒนาแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทิ้งในนาบัวและทดสอบคุณภาพเชิงกล
  • : โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอแจ๊คการ์ดขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์บนอัตลักษณ์ผ้าทอไทยทรงดำ
  •  : โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมจากผ้าทอและวัสดุแปรรูปจากบัวฉัตรเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ชาวไทยทรงดำ

ชุดโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ของผ้าทอเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

: หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

: หมวดหมู่งานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์

  • : โครงการย่อยที่ 1 อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • : โครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผ้าทอตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี