โครงการประชุมใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย และเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บ http//:www.hu.ac.th/Conference