บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 – หมดเขต 23 ส.ค. 63

แหล่งที่มา : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
รับเรื่อง : 6 สิงหาคม 2563,  ตรวจสอบ :  6 สิงหาคม 2563 , เผยแพร่ : 6 สิงหาคม 2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action
.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=5308
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางเว็บไซต์ : http://nriis.nrct.go.th/
.
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)

 

 777 total views,  1 views today