การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

หน่วยงาน : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรม หรือ โทร. 080-597-2894