ภาพยนตร์สารคดีสั้น “ถิ่นทอ อู่ทอง” Weavers U Thong


โครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.ไพฑูรย์ มากสุข