มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021

แหล่งที่มา : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021
รับเรื่อง : 2 ธันวาคม 2563,  2 ธันวาคม 2563, เผยแพร่ : 2 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat University’s National Conference 2021) และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intelligent systems and Management 2021)

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักวิจัยสามารถส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full paper)

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 มกราคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชากรระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021 (The 9th Muban Chombueng Rajabhat Intelligent systems and Management 2021) และนานาชาติ ICIIM 2021 (International Conference on Innovation Intelligent systems and Management 2021) ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ สำหรับระดับชาติที่ http://mcrunc.org และ ระดับนานาชาติ http://ici-im.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทร. 032-720-536 ถึง 543 ต่อ 1079-1084