มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
“ศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคนิวนอร์มัล: โอกาสและความท้าทาย”

จัดงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
แบบ online และ onsite
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 16 มกราคม 2566

ลิงก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
https://nirc.bru.ac.th/