วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนชุมชนกุฎีจีน พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างรายได้

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ” ด้วยความร่วมมือกันของคณะนักวิจัย มรภ.-สกว. นำโดย 1) ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร 2) ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ 3) ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ และทีมนักวิจัย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

มีการส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกิดรายได้ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนและได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนกุฎีจีน และ สมาชิกภายในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากดินไทยบนเอกลักษณ์ขนมฝรั่งกุฎีจีนและอัตลักษณ์บทเพลงลูกกุฎีจีน จากการสาธิตโดยวิทยากรและทีมนักศึกษา ซึ่งชุมชนได้รับความรู้ อุปกรณ์เครื่องมือและสามารถปฏิบัติและสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มีการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนกุฏีจีนลงบนชิ้นงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้