37.9 % นิว นอร์มอล (New Normal) อยู่นาน 1 ปี 68.4% มาตรการผ่อนปรนจะทำให้เกิด นิว นอร์มอล (New Normal) อีก

บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


37.9 % นิว นอร์มอล (New Normal) อยู่นาน 1 ปี
68.4% มาตรการผ่อนปรนจะทำให้เกิด นิว นอร์มอล (New Normal) อีก