16 มกราคม2563 : การประชุมขับเคลื่อนแผนโครงการวิจัยท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ นักวิจัย นายสมิทธ์ เฮงชัยโย ผู้ดูแลโครงการ มรภ. – สกว. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนโครงการวิจัยท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน “โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”  ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ.-สกว.โดยมีนักวิจัยในโหนดภูมิภาครัตนโกสินทร์ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้